Kinderen en jongeren

Als er problemen in de ontwikkeling en/of het gedrag van het kind aanwezig zijn, wordt het hele gezin betrokken bij het oplossen ervan of bij het leren omgaan met de gedragsproblemen. Waarom wordt het hele gezin betrokken? De problemen van het kind zijn immers ontstaan binnen het gezin. Wij bekijken de situatie in z’n totaliteit en onderzoeken alle factoren die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de problemen. 

De problemen van het kind hebben vaak invloed op de andere kinderen binnen het gezin en op het functioneren van de ouders zelf. Ouders kunnen volledig in beslag worden genomen door de problemen van hun kind waardoor er ook minder aandacht is voor de andere kinderen. Nieuw Gezin biedt ouders handvatten hoe ze met hun kind om kunnen gaan en hoe ze de negatieve invloed op de andere kinderen kunnen beperken.

Gezin

Problemen binnen het gezin kunnen soms langdurig en complex zijn. Een goede communicatie tussen de ouders is dan belangrijk. Als ouders meer op één lijn liggen dan schept dat duidelijkheid voor de kinderen. Ook lukt het dan beter elkaar als ouders te ondersteunen in de opvoeding. Er kan dan met hulp van Nieuw Gezin worden gewerkt aan een betere communicatie en meer begrip voor elkaar. Daarnaast kan de orthopedagoog van Nieuw Gezin praktische handvatten bieden voor de opvoeding van het kind(eren) met de specifieke problemen. Ouders kunnen dan weer samen vorm geven aan de opvoeding, binnen de kaders en grenzen die zij belangrijk vinden en die zij zelf bepalen.

(V)echtscheiding

Na een scheiding tussen ouders kan het nog lastiger zijn samen op één lijn te liggen in de opvoeding of elkaar voldoende te betrekken bij de opvoeding. Vooral als er sprake is van een vechtscheiding, een scheiding met veel conflicten tussen ouders. Onderling overleg zal dan vaak worden vermeden. Ook bij scheidingen waarbij ouders elkaar lange tijd niet hebben gesproken, zal overleg over de kinderen niet vanzelf gaan. 

Ervaren bemiddelaars van Nieuw Gezin kunnen hierin een helpende rol spelen. Soms zijn het financiële kwesties of andere onopgeloste zaken die de samenwerking tussen ouders in de weg staan. Soms liggen ouders sowieso al niet op één lijn in de opvoeding, ook voor de scheiding niet. De bemiddelaar van Nieuw Gezin kan met ouders een (nieuw) ouderschapsplan opstellen als dat nodig is en kan ouders helpen weer met elkaar in contact te treden en de opvoeding van de kinderen uiteindelijk weer samen te doen.

De bemiddelaar zal eerst met iedere ouder apart van elkaar spreken, problemen die er zijn zoveel mogelijk oplossen en daarna heel geleidelijk toewerken naar meer onderlinge samenwerking in de opvoeding van de kinderen.